Scurt ghid privind impozitul pe venit (2023)

IMPOZITUL PE VENIT

pe scurt

Cetrebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din ...

Activităţi impuse pe bază de normede venit

Explicaţii

Pentru persoanelefizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activităţiindependente şi desfăşoară activităţi cuprinse înnomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publiceteritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poatedetermina pe bază de normeanuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixăstabilită anual de către direcţia generală alefinanţelor publice judeţeană, în funcţie de specificulactivităţii şi de zona în care vă desfăşuraţiactivitatea.

Din 2013, suntimpozitate pe bază de norme de venit şi veniturile agricole (detaliimai jos).

Obligaţii privind declararea:

În15 zile de la începerea activităţii, depuneţi Declaraţiede înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanelefizice care desfăşoară activităţi economice în modindependent sau exercită profesii libere Formular070 la unitatea fiscală de care aparţineţi precumşi Formularul220, în care treceţi venitul pe care-l estimaţi că-lveţi obţine. Apoi veţi plăti impozitul trimestrial şinu mai aveţi de declarat nimic (pentru adreseleunităţilor fiscale, apăsaţi AICI)

Arendă

Explicaţii:

Veniturile obţinute dinarendarea unui teren, a unui bun agricol, fac parte din categoria veniturilorobţinute din cedarea folosinţei bunurilor.

Obligaţii privind declararea:

În termen de 15 zile de la încheiereacontractului de arendă, prezentaţi-l la unitatea fiscală de careaparţineţi.

Până pe 27 maidepuneţi Declaraţia privind veniturile realizate din România Formularul200.

Asociere fără personalitatejuridică

Explicaţii:

În cazul uneiasocieri fără personalitate juridică dintre persoane fizice,veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat,corespunzător cotei de participare în asociere.

Obligaţiiprivind declararea:

Obligaţiilefiecărui asociat:

Până pe 27 maidepuneţi Declaraţia privind veniturile realizate din România Formularul200.

Obligaţiileresponsabilului asociaţiei:

Depuneţi Declaraţiade înregistrare fiscală Formular010 la unitatea fiscală de care aparţineţi, în 15 de zile dela data începerii activităţii, precum şi Declaraţia privind veniturile estimate pentruasocierile fără personalitate juridică şientităţile supuse regimului transparenţei fiscaleFormular223. Depuneţi, până pe 15 martie, Declaraţia anuală de venit pentru asocierilefără personalitate juridică Formular 204,pentru anul precedent. Depuneţitrimestrial, până la data de 25, Declaraţiaprivind obligaţiile de plată la bugetul de stat general consolidat Formular 100 şiDeclaraţia privind obligaţiile deplată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şievidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular112

Activităţi agricole

Explicaţii:

Veniturile dinactivităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sauîntr-o formă de asociere, din: a) cultivarea produselor agricole vegetale;b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; c)creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv veniturile dinvalorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Veniturile dinsilvicultură şi piscicultură se impun la fel caveniturile din activităţi independente. Venitul net anual estedeterminat în sistem real, adică pe baza datelor din contabilitatea înpartidă simplă.

Nu depuneţideclaraţie dacă aţi vândut produsele agricoleobţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurileagricole proprietate privată sau luate în arendă, cătreunităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesareindustrială sau către alte unităţi, pentru utilizare caatare.

Obligaţiiprivind declararea:

Cu impunerepe bază de norme de venit:

·Pentruexploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi alteleasemenea, sunt stabilite normede venit. În 30 zile de la începerea activităţii, depuneţiDeclaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie demenţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoarăactivităţi economice în mod independent sau exercită profesiilibere Formular070.

·Pentrucultivarea produselor vegetale şi creşterea animalelor, seimpozitează veniturile peste anumite limite, prin norme de venitcorespunzătoare (citiţi articolele 71-74 din Codul fiscal -apăsaţi aici). Depuneţipână pe 27 mai Declaraţia privind veniturile din activităţiagricole impuse pe norme de venit Formular221 (formular în curs de actualizare).

·Trebuiesă depuneţi Declaraţia privind venitul estimat/norma de venitFormularul220 întermen de 15 zile de la începerea activităţii. Până pe 25 maidepuneţi Declaraţia privind veniturile din activităţiagricole impuse pe norme de venit Formular221 (formular în curs de actualizare).

Cu impunereîn sistem real:

Pentruexploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi alteleasemenea, puteţi opta pentru determinarea venitului net în sistem real(adică pe baza datelor contabile), printr-o cerere depusă pânăla 31 ianuarie. Atunci depuneţi şi Declaraţia privind venitulestimat/norma de venit Formularul220. Până pe 25 mai, odată cu Declaraţia privindveniturile realizate din România Formularul200 , depuneţi şi Formularul220, dacă în anul anterior aţi avut pierderi sauapreciaţi că veţi avea venituri care diferă cu celpuţin 20% faţă de anul anterior.

Chirie

Explicaţii:

Veniturileobţinute din închirierea unei locuinţe sau un alt bun personal facparte din categoria veniturilor obţinute din cedarea folosinţeibunurilor.

Obligaţiiprivind declararea:

În termen de 15zile de la încheierea contractului de închiriere, prezentaţi-l la unitateafiscală de care aparţineţi şi completaţi Declaraţiaprivind venitul estimat/norma de venit Formularul 220(dacă aveţi mai multde 5 contracte, această declaraţie se completează până pe15 ianuarie). Pe baza ei se stabilesc plăţile anticipate trimestrialeîn contul impozitului.

Până pe 27 maidepuneţi Declaraţia privind veniturile realizate din România Formularul200. Nu depuneţi declaraţia 200 dacă: chiriaeste stabilită în lei, nu calculaţi venitul net în sistem real(adică nu ţineţi contabilitate) şi aţi avut sub 5contracte.

Comerţ, meserie

Explicaţii:

Suntveniturile realizate din comerţ decătre persoane fizice sau de asocieri fără personalitatejuridică, din prestări de servicii, sau celeobţinute din practicarea unei meserii. Deexemplu: activităţi de producţie, de reparaţii;cumpărături făcute în scopul vânzării; organizarea despectacole; intermediar de tranzacţii comerciale cum ar fi: contract decomision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare... ; vânzarea înregim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzăriisau produse pentru a fi comercializate; activităţi de editare,imprimerie, multiplicare; transport.

Obligaţiiprivind declararea:

În 15 zile de laînceperea activităţii depuneţi Declaraţie deînregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanelefizice care desfăşoară activităţi economice în modindependent sau exercită profesii libere Formular070 la unitatea fiscală de care aparţineţi, precumşi Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit Formularul220, în care treceţi venitul pe care apreciaţi că-lveţi obţine. Dacă aţi optat pentru impunerea în sistemreal, adică pe baza datelor contabile, acest formular se depune pânăîn ultima zi din ianuarie. Fac excepţie de la depunerea formularului 220situaţiile în care impozitul se reţine de către plătitor.

Pânăpe 25 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate dinRomânia Formularul200. Depuneţi şi Declaraţia privind venitul estimat/normade venit Formularul220,dacă în anul anterior aţi avut pierderi sau apreciaţi căveţi avea venituri care diferă cu cel puţin 20% faţăde anul anterior.

Dividende

Obligaţiiprivind declararea:

Nu trebuie sădeclaraţi nimic. Impozitul pe dividende este deja reţinut defirma care vi le plăteşte; ea îl şi varsă la bugetulstatului.

Dobânzi

Obligaţiiprivind declararea:

Nu trebuie sădeclaraţi nimic. Impozitul pe dobândă este deja reţinut debanca unde aţi depus banii, în momentul când a acordat dobânda; ea îlşi varsă la bugetul statului.

Drepturi de proprietate intelectuală

Explicaţii:

Este vorbaveniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietateintelectuală. Ele provin din brevete de invenţie, desene şimodele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedeetehnice, know-how, din drepturi de autor (scriitor, pictor, cercetătoretc.).

Obligaţii privind declararea:

În 30 zile de laînceperea activităţii, depuneţi Declaraţia deînregistrare fiscală Formular020 .

Până pe 25 maidepuneţi Declaraţia privind veniturile realizate din România Formularul200. Până atunci, solicitaţi plătitorului de venit săvă dea o adeverinţă, pentru a şti cât v-a reţinut caplată anticipată în contul impozitului anual.

Jocuri de noroc şi premii

Explicaţii:

Exemple: premiiacordate oamenilor de cultură la simpozioane, festivaluri, concursuri; laconcursuri pe meserii sau profesii; premii acordate sportivilor, antrenoriloretc., pentru rezultatele la competiţii sportive interne şiinternaţionale (dar nu şi sportivii medaliaţi lacampionatele mondiale, europene şi la jocurile olimpice); premiiobţinute la promovarea produselor sau serviciilor; venituri din jocuri denoroc.

Obligaţii privind declararea:

Nu trebuie săfaceţi nimic. Impozitul a fost reţinut în momentul când vi s-aplătit premiul sau câştigul.

Lichidarea unei firme

Explicaţii:

Este venitulobţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionarisau asociaţi persoane fizice.

Obligaţiiprivind declararea:

Obligaţiacalculării, reţinerii şi virării impozitului revinepersoanei juridice. El se virează până la data depuneriisituaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului,întocmită de lichidatori.

Moşteniri, donaţii, burse,alocaţii etc.

Explicaţii:

Este vorba desprevenituri care nu se impozitează. Pentru a vedea toate tipurile de venituriscutite de impozit, citiţi articolul 42 din Codul fiscal(apăsaţi aici).

Obligaţii privind declararea:

Nu trebuie săfaceţi nimic. Aceste venituri nu se impozitează.

Profesiuni libere

Explicaţii:

Sunt consideratevenituri din profesii libere acele venituri obţinute din prestări deservicii cu caracter profesional (individual sau în asociere), în domeniileştiinţific, literar, artistic, educativ şi altele, decătre: medici, avocaţi, notari publici, executorijudecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabiliautorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditorifinanciari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători,sportivi, arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesiireglementate, desfăşurate în mod independent.

Obligaţiiprivind declararea:

Depuneţi Declaraţiede înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanelefizice care desfăşoară activităţi economice în modindependent sau exercită profesii libere Formular070 la unitatea fiscală de care aparţineţi, în 30 de zile dela data începerii activităţii, precum şi Declaraţiaprivind venitul estimat/norma de venit Formularul220.Fac excepţie de la depunerea formularului 220 situaţiile în careimpozitul se reţine de către plătitor, ca şi experţiitehnici şi contabili.

Pânăpe 25 mai depuneţi Declaraţia privind veniturile realizate dinRomânia Formularul200.

Depuneţi şi Declaraţia privind venitulestimat/norma de venit Formularul220, dacă în anul anterior aţi avut pierderi sauapreciaţi că veţi avea venituri care diferă cu celpuţin 20% faţă de anul anterior.

Pensie

Explicaţii:

Nuplătiţi impozit pe pensie decât dacă ea este mai mare de 1000lei. Se reţine 16% din suma rezultată după ce se scade dinpensia dvs. suma de 1000 lei.

Obligaţii privind declararea:

Nu trebuie săfaceţi nimic. Impozitul a fost reţinut când vi s-a plătitpensia.

Salarii

Obligaţiiprivind declararea:

Nu trebuie sădeclaraţi nimic. Impozitul pe salariu este deja reţinut de cine vi-lplăteşte, care îl şi varsă la bugetul statului.

Dacălocuiţi în România şi salariul este plătit de o misiunediplomatică sau provine din străinătate, atunci depuneţilunar, până pe 25, Declaraţia privind veniturile sub formă desalarii din străinătate obţinute de către persoanele fizicecare desfăşoară activitate în România şi de cătrepersoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilorconsulare acreditate în România Formularul 224. Depun atâtcetăţenii români, cât şi cei străini.

Salariu din străinătate

Dacă aţifost în străinătate şi aţi obţinut venituri dinsalariu acolo, nu trebuie să declaraţi nimic în România.

Străinătate

Explicaţii:

Este vorba devenituri din străinătate din profesii libere,activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală,chirii sau arendă, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc,câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri dininvestiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate înstrăinătate.

Obligaţiiprivind declararea:

Depuneţi,până pe 25 mai, Declaraţia privind veniturile realizate dinstrăinătate Formular 201

Titluri de valoare, acţiuni

Explicaţii:

Reprezintătitlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fonddeschis de investiţii sau alt instrument financiar, calificat astfel decătre Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusivinstrumente financiare derivate, precum şi părţile sociale.Venitul care se impozitează provine din transferul acestor titluri devaloare.

Obligaţiiprivind declararea:

Pentrucâştiguri din transferul valorilor mobiliare părţi socialeşi valorile mobiliare în cazul cazul societăţilor închise:obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozituluirevine dobânditorului, la momentul încheierii tranzacţiei. Termenul devirare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentrutranscrierea dreptului de proprietate la registrul comerţului ori înregistrul acţionarilor, după caz. Declaraţiainformativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiaride venit 205 Formularse depune de către intermediari, societăţile deadministrare a investiţiilor în cazul răscumpărării detitluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţiplătitori de venit, după caz. În orice situaţie, persoanafizică nu trebuie să declare nimic.

Tranzacţii cu valută

Explicaţii:

Venitul dinoperaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bazăde contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, seimpune cu o cotă de 1% la fiecare tranzacţie. Aceastareprezintă o plată anticipată în contul impozitului anual(impozitat cu 16%). Obligaţia virării impozitului revineplătitorului de venit.

Obligaţiiprivind declararea:

Până pe 25 maidepuneţi Declaraţia privind veniturile realizate din România Formularul200.

Vânzarea unei locuinţe

Explicaţii:

Este vorba despre olocuinţă care a fost în proprietatea personală a dvs.

Obligaţii privind declararea:

În cazulautentificării actului la notariat, nu trebuie să faceţi nimic.Impozitul a fost reţinut de notar, în momentul când aţi autentificatactul de vânzare-cumpărare.

În cazultransferurilor prin alte modalităţi decât procedura notarialăsau judecătorească, contribuabilul are sarcina declarăriivenitului la organul fiscal, în termen de 10 de zile de la data transferului,în vederea stabilirii impozitului.

(pentruadresele unităţilor fiscale, apăsaţi AICI)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 22/09/2023

Views: 6034

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.